KONTAKT TARGET PRZYCZEPY, tel. 534 80 60 80, BIURO@TARGET-PRZYCZEPY.SZCZECIN.PL, 71-246 SZCZECIN, ul. ROMERA 14,

Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI TARGET PRZYCZEPY Z DN. 25-01-2024

 § 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, występują poniższe pojęcia, należy nadawać im następujące znaczenie:

1. „Wynajmujący” – TARGET PRZYCZEPY. z siedzibą w Szczecinie 71-246, ul. Romera 14, NIP: 9551431456, REGON: 320605600

2. „Przyczepa” – przyczepa samochodowa z wyposażeniem

3. „Dokumenty Przyczepy” – dowód rejestracyjny Przyczepy oraz polisa OC Przyczepy.

4. „Najemca” – strona Umowy najmu uprawniona do korzystania z Przyczepy na zasadach i warunkach określonych w Umowie najmu i Regulaminie.

5. „Kierowca” – osoba kierująca pojazdem, z którym została połączona Przyczepa wynajęta przez Najemcę na podstawie Umowy najmu, w szczególności Najemca.

6. „Umowa najmu” – Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemca w przedmiocie wynajmu Przyczepy.

7. „Kaucja” – suma pieniężna pobierana przez Wynajmującego od Najemcy na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu Umowy najmu.

8. „Czynsz najmu” – suma pieniężna, jaka Najemca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Wynajmującego z tytułu wynajmu Przyczepy.

9. „Cennik” – dokument określający m. in. wysokość Kaucji i Czynszu najmu, dostępny w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej Wynajmującego.

10. „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.).

§ 2

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków wynajmu Przyczep przez Wynajmującego na rzecz Najemców.

2. Informacje o modelach przyczep objętych wynajmem można uzyskać w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej.

3. Wynajmujący oświadcza, ze nie jest właścicielem wynajmowanych Przyczep, ale posiada pełne prawo ich wynajmu.

§ 3

1. Przyczepę może wynająć: a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna.

2. Osoba dokonująca wynajmu Przyczepy w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązana jest wykazać swoje umocowanie do reprezentowania tych podmiotów przed zawarciem Umowy najmu.

3. Przed zawarciem Umowy najmu należy przedstawić do wglądu Wynajmującemu następujące dokumenty: a) dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), b) dowód rejestracyjny pojazdu, z którym ma być połączona Przyczepa, c) ważną polisę OC pojazdu, z którym ma być połączona Przyczepa, d) prawo jazdy Kierowcy, e) pełnomocnictwo (w razie potrzeby).

4. Osoby zainteresowane wynajęciem Przyczepy mogą dokonać rezerwacji Przyczepy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www. przyczepybold.pl lub bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego. Dokonanie rezerwacji Przyczepy nie stanowi zawarcia Umowy najmu. Wynajmujący nie pobiera żadnych opłat z tytułu rezerwacji Przyczepy lub nieodebrania Przyczepy we wskazanym w rezerwacji terminie. Dokonanie rezerwacji Przyczepy nie stanowi jednak gwarancji dostępności Przyczepy we wskazanym w rezerwacji terminie i nie zobowiązuje Wynajmującego do zawarcia Umowy najmu zarezerwowanej Przyczepy. Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, Umowy najmu zarezerwowanej Przyczepy w przypadku jej ewentualnej niedostępności we wskazanym w rezerwacji terminie. W każdym przypadku nieodebrania zarezerwowanej Przyczepy w ciągu 30 minut od wskazanego w rezerwacji terminu odbioru Przyczepy rezerwacja zostaje anulowana.

5. Umowa najmu jest w każdym przypadku, w szczególności w razie dokonania rezerwacji Przyczepy w trybie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zawierana w siedzibie Wynajmującego.

6. Umowa najmu zawiera w szczególności następujące informacje: dane Najemcy, dane Kierowcy, dane pojazdu, z którym zostanie połączona Przyczepa, dane wynajmowanej Przyczepy, okres wynajmu Przyczepy, wysokość Kaucji, wysokość Czynszu najmu, stan Przyczepy w chwili wydania.

§ 4

1. Przyczepa może zostać wynajęta na okres wskazany w Cenniku.

2. W przypadku chęci przedłużenia okresu korzystania z Przyczepy ponad okres wynajmu wskazany w Umowie najmu Najemca jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z Wynajmującym, nie później niż na jedna godzinę przed upływem okresu wynajmu Przyczepy, w celu zweryfikowania możliwości przedłużenia tego okresu. W przypadku braku takiej możliwości, okres wynajmu Przyczepy nie zostanie przedłużony, a Najemcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Wynajmującego.

3. W przypadku istnienia możliwości przedłużenia okresu korzystania z Przyczepy Wynajmujący poinformuje o tym Najemcę pisemnie wysyłając e-mail lub SMS, wskutek czego następuje przedłużenie okresu obowiązywania Umowy najmu o czas wskazany przez Najemcę.

4. Okres wynajmu Przyczepy można przedłużyć tylko jeden raz na dowolny okres wskazany w Cenniku.

§ 5

1. Wysokość Kaucji oraz Czynszu najmu będzie ustalana na podstawie Cennika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Stawki Kaucji oraz Czynszu najmu wskazane w Cenniku są stawkami brutto.

2. W przypadku przedłużenia okresu wynajmu Przyczepy zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu pierwotny i przedłużony okres wynajmu Przyczepy nie sumują się na potrzeby ustalenia należnej stawki Czynszu najmu. Czynsz najmu dla przedłużonego okresu wynajmu Przyczepy zostanie obliczony jak dla nowej Umowy najmu, przy czym stawka Czynszu najmu wynikająca z Cennika zostanie w odniesieniu do przedłużonego okresu wynajmu Przyczepy zwiększona o 20% (słownie: dwadzieścia procent).

3. Kaucja będzie pobierana przez Wynajmującego w odniesieniu do każdej Umowy najmu.

4. W przypadku, gdy Najemca nie będzie wskazany jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z którym zostanie połączona Przyczepa, Kaucja zostanie pobrana w wyższej wysokości określonej w Cenniku.

5. Kaucja będzie pobierana przez Wynajmującego z góry, przed wydaniem Przyczepy. W przypadku nieuiszczenia Kaucji Wynajmujący może odmówić wydania Przyczepy oraz rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

6. Czynsz najmu będzie pobierany przez Wynajmującego z góry, przed wydaniem Przyczepy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. W przypadku nieuiszczenia Czynszu najmu Wynajmujący może odmówić wydania Przyczepy oraz rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

7. W przypadku przedłużenia okresu wynajmu Przyczepy zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu Czynsz najmu z tytułu przedłużonego okresu wynajmu Przyczepy zostanie pobrany przez Wynajmującego z dołu, podczas zwrotu Przyczepy przez Najemcę.

8. Kaucja może zostać wpłacona tylko w gotówce. Czynszu najmu może zostać zapłacony gotówką lub kartą płatniczą.

9. Jeśli Kaucja została pobrana przez Wynajmującego, pokwitowaniem pobrania Kaucji jest Umowa najmu. Dokonanie zapłaty Czynszu najmu zostanie udokumentowane w sposób określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (paragon lub faktura).

10. Wynajmujący jest uprawniony do potracenia z kwoty Kaucji swoich wierzytelności względem Najemcy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy najmu przez Najemcę, w szczególności wierzytelności z tytułu Czynszu najmu za przedłużony okres wynajmu Przyczepy lub wierzytelności z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Dokumentów Przyczepy.

11. Pobrana Kaucja, pomniejszona o ewentualne potracenia zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, zostanie zwrócona Najemcy podczas zwrotu Przyczepy przez Najemcę, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

12. W przypadku zwrotu przez Najemcę zniszczonej lub uszkodzonej Przyczepy Wynajmujący, jeśli zniszczenia lub uszkodzenia Przyczepy nie mieszczą się w katalogu, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu, może zatrzymać Kaucje do czasu ustalenia wysokości poniesionej szkody. Ustalenie wysokości szkody powinno nastąpić niezwłocznie. Po ustaleniu wysokości szkody Wynajmujący poinformuje Najemcę o tym, czy i w jakiej części Kaucja może zostać zwrócona. Jeśli dokonane przez Wynajmującego potracenia nie przekroczą kwoty Kaucji, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru pozostałej części Kaucji w siedzibie Wynajmującego.

13. W każdym przypadku określonym w niniejszym Regulaminie zwrot Kaucji nastąpi wyłącznie w takiej samej formie, w jakiej została ona pobrana przez Wynajmującego, tj. w gotówce.

14. Dokonanie zwrotu Kaucji nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego roszczeń z Umowy najmu względem Najemcy.

§ 6

1. Przyczepa zostanie wydana Najemcy lub Kierowcy w siedzibie Wynajmującego. Najemcy zostanie wydana Przyczepa sprawna technicznie, czysta i przydatna do umówionego użytku.

2. Najemca i Kierowca są zobowiązani do wcześniejszego sprawdzenia stanu Przyczepy i zgłoszenia ewentualnych uwag do tego stanu w treści Umowy Najmu. W przypadku braku uwag ze strony Najemcy lub Kierowcy przyjmuje się, ze wydawana Przyczepa nie posiadała żadnych wad w chwili wydania, za wyjątkiem ewentualnych wad ukrytych, których Najemca lub Kierowca nie byli w stanie dostrzec pomimo dochowania należytej staranności.

3. Wraz z Przyczepą Najemcy zostaną wydane Dokumenty Przyczepy.

4. Najemca jest zobowiązany do korzystania z Przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.).

5. Przyczepa może zostać połączona wyłącznie z pojazdem wskazanym w treści Umowy najmu, zaś kierowca tego pojazdu może być wyłącznie Kierowca wskazany w treści Umowy najmu.

6. Najemca jest zobowiązany do polaczenia Przyczepy z pojazdem wskazanym w treści Umowy najmu we własnym zakresie.

7. Najemca nie jest uprawniony do oddania Przyczepy do korzystania jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w szczególności do podnajęcia lub użyczenia Przyczepy, co jednakże nie wyłącza możliwości powierzenia Przyczepy Kierowcy.

8. W przypadku, gdy Kierowca nie jest równocześnie Najemcą, Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Kierowcy jak za swoje własne działania i zaniechania.

9. Najemca jest uprawniony do korzystania z Przyczepy wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, używanie Przyczepy poza granicami Unii Europejskiej jest kategorycznie zabronione.

10. Najemca jest zobowiązany do chronienia Przyczepy oraz Dokumentów Przyczepy przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Najemca nie może w szczególności: a) dokonywać jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji lub ulepszeń Przyczepy, z zastrzeżeniem ust.12 niniejszego paragrafu, b) umieszczać na Przyczepie, na trwale lub czasowo, jakichkolwiek reklam, oznaczeń, oklejeń, itp., ani usuwać oznaczeń znajdujących się na Przyczepie, c) wykorzystywać Przyczepy do przewozu osób lub przewozu ładunku, którego przewóz przy użyciu Przyczepy jest prawnie zakazany bądź którego przewóz może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie Przyczepy, d) przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, jaki może być przewożony przy użyciu Przyczepy, e) używać Przyczepy w jakiegokolwiek rodzaju wyścigach.

12. Najemca jest uprawniony do dokonywania drobnych bieżących napraw Przyczepy.

13. Najemca jest zobowiązany do zapłaty wszelkich mandatów w szczególności wynikających z nieprawidłowego parkowania Przyczepy. 14. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z Przyczepy przez Najemcę. § 7 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za Przyczepę od chwili jej wydania przez Wynajmującego do chwili zwrotu Przyczepy Wynajmującemu. 2. Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Katalog typowych zniszczeń lub uszkodzeń Przyczepy wraz z wysokością opłat, do uiszczenia których na rzecz Wynajmującego zobowiązany jest Najemca w przypadku stwierdzenia danego zniszczenia lub uszkodzenia Przyczepy, został określony w Cenniku. Wskazane opłaty zostaną pobrane przez Wynajmującego podczas zwrotu Przyczepy. 4. Pobranie opłat, o których mowa w ust. 3 w niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody w pełnej wysokości w przypadku ujawnienia się innych zniszczeń lub uszkodzeń Przyczepy.

§ 8

1. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o ewentualnej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Przyczepy, w szczególności w przypadku awarii lub kradzieży Przyczepy, jak również o wszelkich wypadkach zaistniałych z udziałem Przyczepy. W razie kradzieży Przyczepy Najemca jest dodatkowo zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Policji oraz dostarczenia Wynajmującemu protokołu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie.

2. Najemca zawiadamia Wynajmującego o sytuacjach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu na dane kontaktowe wskazane w Umowie najmu.

§ 9

1. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę bądź Kierowcę postanowień Umowy najmu lub Regulaminu. Rozwiązanie Umowy najmu może nastąpić telefonicznie, e – mailem, faksem lub smsem na dane kontaktowe Najemcy wskazane w Umowie najmu.

2. Jeżeli w chwili wydania Przyczepy Najemcy miała ona wady, które uniemożliwiają używanie Przyczepy albo jeżeli wady takie powstały później, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Najemca jest uprawniony do rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

1. W każdym przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Najmu Najemca jest zobowiązany do zwrotu Przyczepy Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia, jak również do zwrotu Dokumentów Przyczepy.

2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Przyczepy oraz Dokumentów Przyczepy do siedziby Wynajmującego.

3. Zwrot Przyczepy oraz Dokumentów Przyczepy przez Najemcę powinien zostać dokonany najpóźniej w chwili upływu okresu wynajmu Przyczepy. W przypadku wcześniejszego zwrotu Przyczepy Najemcy nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części Czynszu najmu za niewykorzystany okres najmu.

4. W przypadku rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym przez Wynajmującego zwrot Przyczepy oraz Dokumentów Przyczepy powinien nastąpić natychmiast po dokonaniu takiego wypowiedzenia.

5. Zwracana przez Najemcę Przyczepa powinna być całkowicie opróżniona oraz dokładnie wyczyszczona w środku i na zewnątrz. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione ewentualnie w Przyczepie przez Najemcę.

6. Ze zwrotu Przyczepy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy określający stan Przyczepy w chwili jej zwrotu.

7. W przypadku niezwrócenia Przyczepy w terminie określonym w ust. 3 lub w ust. 4 niniejszego paragrafu Wynajmujący może żądać zapłacenia przez Najemcę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Przyczepy. Wskazane wynagrodzenie może zostać naliczone za okres od dnia i godziny, w której Przyczepa powinna być zwrócona Wynajmującemu, do dnia i godziny, w której nastąpi zwrot Przyczepy. Wynagrodzenie Wynajmującego z tytułu bezumownego korzystania z Przyczepy przez Najemcę zostanie obliczone z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez odpowiednie pomnożenie powiększonej o 20%, stawki Czynszu najmu za najkrótszy wskazany w Cenniku okres najmu przy zachowaniu zasady, że Wynajmujący może naliczyć wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z Przyczepy przez Najemcę za każdy rozpoczęty najkrótszy okres najmu wskazany w Cenniku.

8. Niezależnie od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Przyczepy, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Najemca będzie zobowiązany, w przypadku niezwrócenia Przyczepy w terminie określonym w ust. 3 lub w ust. 4 niniejszego paragrafu, do pokrycia wszelkich kosztów transportu Przyczepy do siedziby Wynajmującego, oraz naprawienia innych szkód poniesionych ewentualnie przez Wynajmującego.

9. W przypadku niezwrócenia Przyczepy w terminie określonym w ust. 3 lub w ust. 4 niniejszego paragrafu Wynajmujący jest ponadto uprawniony do zawiadomienia Policji o kradzieży Przyczepy.

10. W przypadku niezwrócenia Dokumentów Przyczepy bądź zwrócenia zniszczonych lub uszkodzonych Dokumentów Przyczepy Najemca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów uzyskania nowych Dokumentów Przyczepy.

§ 11

Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Najmu. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.

§ 12

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy Najmu powinny być składane przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia upływu okresu najmu.

2. Każda reklamacja Najemcy powinna zawierać co najmniej: dane Najemcy, dane Umowy najmu i wynajętej Przyczepy, przyczynę reklamacji, opis okoliczności uzasadniających reklamacje oraz zadanie Najemcy.

3. Reklamacje Beda rozpatrywane przez Wynajmującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Wynajmującego Najemcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sadowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (np. za pośrednictwem organizacji konsumenckiej lub rzecznika konsumentów).

§ 13

1. Wynajmujący i Najemca są zobowiązani do zawiadomienia drugiej strony o ewentualnej zmianie danych wskazanych w Umowie najmu. W przypadku braku takiego zawiadomienia wszelkie oświadczenia, informacje, pisma, itp. wystosowane na ostatnio wskazane dane będą uważane za wystosowane na właściwe dane.

2. Zawierając Umowę najmu Najemca potwierdza, ze otrzymał egzemplarz Regulaminu i Cennika, zapoznał się z treścią tych dokumentów, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i Cennika oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy najmu bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wynajmującego.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania zmiany Regulaminu lub Cennika w każdym czasie. Zmiana Regulaminu lub Cennika nie ma żadnego wpływu na Umowy najmu zawarte przed dniem zmiany Regulaminu lub Cennika. Zmieniony Regulamin i Cennik będą dostępne w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej.

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 12 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-27
Zakupiłem dwie przyczepki i jestem zadowolony z zakupu naj ważniejsze że w trudnych sytuacjach dowożą na adres Polecam
2023-08-14
Bardzo dobra obsługa duży wybór przyczep lawet itp. Polecam
pixel